Materials and Processing Division

Members Introduction

98th Committees of materials and Processing Division

Chair Masaaki Otsu (University of Fukui)
Vice Chair Satoshi Kobayashi (Tokyo Metropolitan University)
Secretary Junpei Sakurai (Nagoya University)

Steering Committee Member

Satoshi Kishimoto
(NIMS)
Hidetoshi Kobayashi
(Osaka University)
Tomohiro Sato
(Kansai University)
Ikuo Ihara
(Nagaoka University of Technology)
Hiroshi Asanuma
(Chiba University)
Yukio Miyashita
(Nagaoka University of Technology)
Tetsuro Yanaseko
(Kogakuin University)
Shimamura Yoshinobu 
(Shizuoka Univerisity)
Hironori Tohmyoh
(Tohoku University)
Koji Fujimoto
(The University of Tokyo)
Hiroki Akasaka
(Tokyo Institute of Technology)
Takayuki Tokoroyama
(Nagoya University)
Shinji Ogihara
(Tokyo University of Science)
Yasuhiro Yamazaki
(Chiba University)
Atsushi Hosoi
(Waseda University)
Tsutomu Murai
(NARO)
Shinichi Nishida
(Gunma University)
Ryusuke Matsuzaki
(Tokyo University of Science)
Tsuyoshi Furushima
(The University of Tokyo)
Kazuhiro Suga
(Kougakuin University)
Tetsuro Yanasako
(Kougakuin University)
Wataru Nakao
(Yokohama National University)
Hideki Kyogoku
(Kinki University)
Seiichi Hata
(Nagoya University)
Toshiaki Yasui
(Toyohashi University of Technology)
Yuko Aono
(Tokyo Institute of Technology)
Yoshinao Kishimoto
(Tokyo City University)
Tomoyoshi Maeno
(Yokohama National University)
Hideshi Miura
(Kyushu University)
Shuichi Wakayama
(Tokyo Metropolitan University)
Hidetoshi Kobayashi
(Osaka University)
Kazunari Shinagawa
(Kyushu University)
Ryo Matsumoto
(Osaka University)
Yasunori Harada
(University of Hyogo)
Naoto Ohtake
(Tokyo Institute of Technology)
Takenobu Sakai
(Saitama University)